OGÓLNE WARUNKI NAJMU W WYPOŻYCZALNI Wypożycz-auto.pl

Oświadczenia.

1.1.Wynajmującym Przedsiębiorstwo Usługowe Krystian Dryja 59-150 Ogorzelec 15 NIP: 502-011-02-08

1.2. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia I wykonania niniejszej umowy oraz potwierdza fakt zapoznania się z informacją RODO własnoręcznym podpisem pod treścią oświadczenia, stanowiącego „załącznik nr 3” do niniejszej umowy.

1.3. Niniejsze Ogólne Warunki Najmu pojazdów, zwane dalej OWN stanowią integralną część umowy najmu wraz z innymi załącznikami.

1.4. Wynajmujący przekazuje Najemcy w użytkowanie pojazd opisany w protokole zdawczo-odbiorczym („załącznik nr 2”) na czas oznaczony, na warunkach określonych w umowie.

1.5. Wynajmujący oświadcza, że przedmiot najmu jest ubezpieczony w pełnym zakresie „OC”, „AC” i „NW”, jest sprawny i posiada ważne badania techniczne a jego stan, wyposażenie określa protokół zdawczo-odbiorczy („załącznik nr 2”).

1.6. Najemca oświadcza, że zapoznał się z zaleceniami eksploatacyjnymi pojazdu, warunkami ubezpieczenia „OC”,” AC” i „NW”, w szczególności z obowiązkami, jakie Ubezpieczyciel nałożył na Ubezpieczonego w przypadku zaistnienia szkody i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek szkody Najemca zobowiązany jest powiadomić o tym niezwłocznie również Wynajmującego, nie później niż do 3h od chwili zaistnienia zdarzenia.

1.8. Wynajmujący poinformował Najemcę o „franczyzie integralnej” w umowie AC ubezpieczenia przedmiotu najmu, która oznacza wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody o wartości do 300 PLN (trzysta złotych).

1.9. Najemca oświadcza, że podczas trwania umowy pojazd kierowany będzie przez osobę, która została wskazana w treści umowy a osoba ta ma ukończone 25 rok życia i posiada aktywne uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi od co najmniej 2 lat.

1.10. Wynajmujący informuje, że w pojeździe znajduje się system gps.

Użytkowanie pojazdu.

2.1. Najemca zobowiązany jest korzystać z przedmiotu najmu zgodnie z przeznaczeniem, zachowując należytą staranność i stosując się do przepisów, jakie panują na terenie kraju, po jakim się porusza, w szczególności zobowiązany jest do:

a/ właściwego zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą przez każdorazowe uruchomienie wszelkich zabezpieczeń pojazdu (zamek, alarm, blokady),

b/ kontrolowania sprawności oświetlenia pojazdu i ilości płynów eksploatacyjnych oraz uzupełniania braków we własnym zakresie,

c/ natychmiastowego poinformowania właściwej miejscowo jednostki Policji o stwierdzonej kradzieży pojazdu, wypadku i kolizji drogowej oraz do powiadomienia w możliwie jak najkrótszym czasie o wymienionych zdarzeniach Ubezpieczyciela oraz Wynajmującego.

d/ użytkowanie pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem równoznaczne jest z wypowiedzeniem umowy najmu z winy najemcy, wszelkie wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi tj. koszt najmu głównego jak i kaucja.

2.2. Przedmiot najmu nie może być podnajmowany ani użyczany osobom trzecim.

2.3. Bez zgody Wynajmującego wyrażonej w umowie przedmiot najmu nie może opuścić terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku wyjazdów poza granice RP w treści umowy musi być wskazany kraj docelowy podróży. Zabroniony jest wjazd do takich krajów, jak Rosja, Ukraina, Mołdawia i Białoruś.

2.4. W razie awarii pojazdu Najemca zobowiązany jest powstrzymać się od dalszej jazdy, powiadomić o tym Wynajmującego i postępować zgodnie z jego wskazówkami. Jakakolwiek naprawa lub przeróbka przedmiotu najmu jest zabroniona.

2.5. W pojeździe zabrania się palenia tytoniu, papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków jak i przewożenia zwierząt, poza specjalnie przeznaczonym do tego celu kontenerem.

2.6. Zwrot pojazdu powinien nastąpić w terminie przewidzianym w umowie, do miejsca gdzie był odbierany, w stanie technicznym i estetycznym nie pogorszonym, jak w chwili odbioru, tj. z pełnym bakiem, czysty, umyty, chyba że strony w umowie postanowiły inaczej.

2.7 Zwrot pojazdu z opóźnieniem do 59 minut nie powoduje naliczenia dodatkowej opłaty, po tym czasie Wynajmujący ma prawo żądać opłaty zgodnie z pkt 3.8 lit. a)

Opłaty.

3.1. Na opłaty z tytułu umowy najmu składają się opłata rezerwacyjna, czynsz oraz kaucja zwrotna.

3.2. Opłaty, ich wysokość oraz sposób ich wniesienia określone są w części wstępnej umowy.

3.3. W przypadku nie zawarcia umowy z winy Najemcy, wszelkie wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.

3.4. Kaucja zabezpiecza roszczenia Wynajmującego i może zostać wykorzystana w całości lub w części na pokrycie tych roszczeń w przypadku nie wykonania lub niewłaściwego wykonania umowy przez Najemcę. Potrącenie z kaucji nie wyklucza dochodzenia roszczeń Wynajmującego z tytułu odszkodowania za szkody przewyższające wartość kwoty kaucji.

3.5. Kwota nie wykorzystanej kaucji zostanie zwrócona Najemcy w terminie do 3 dni roboczych od daty zwrotu pojazdu i rozliczenia umowy.

3.6. W przypadku zwrotu pojazdu przed terminem określonym w umowie zwrot należności za nie wykorzystany okres najmu nie przysługuje.

3.7. Przedłużenie umowy najmu jest możliwe w formie pisemnej, telefonicznej jedynie w przypadku zgłoszenia wynajmującemu woli przedłużenia najmu co najmniej 12 godzin przed terminem zwrotu pod warunkiem uzyskania zgody Wynajmującego na przedłużenie po dokonaniu opłaty za cały okres dodatkowego najmu. 

3.8. Poza przewidzianymi w umowie, Wynajmujący może być obciążony dodatkowymi opłatami/ kosztami lub karami umownymi:

a/ korzystanie z pojazdu po wygaśnięciu umowy (bezumowne korzystanie) –500 PLN/dobę,

b/ wszczęcie procedury poszukiwania/ odzyskiwania nie zwróconego pojazdu – 2000 PLN,

c/ zwrot pojazdu nie umytego z zewnątrz – do 100 PLN,

d/ zwrot pojazdu nie wysprzątanego we wnętrzu – do 100 PLN, jeżeli zachodzi konieczność prania tapicerki – dodatkowo – 500 PLN,

e/ zwrot pojazdu z niepełnym zbiornikiem paliwa –50 PLN plus 10 PLN za każdy brakujący litr,

f/ zagubienie kluczyka – 2000 PLN, dowodu rejestracyjnego – 1000 PLN lub potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia, hologramu na szybie – 500 PLN za każdą rzecz, gaśnica, kamizelka odblaskowa, trójkąt – 150 PLN

g/ jakiekolwiek celowe lub wynikające z niedbalstwa uszkodzenie pojazdu, zamiana części, wyposażenia – pokrycie kosztów wg cennika autoryzowanego serwisu +15%

h/ dojazd z zapasowym kluczykiem – 1500 PLN na terytorium RP, – 3000 PLN na terenie UE,

i/ palenie w pojeździe, spożywanie alkoholu, przewóz zwierząt 500 PLN,

j/ udział własny w szkodzie w wysokości:

-2000 PLN dla samochodów klasy A, B, C

-4000 PLN dla samochodów klas wyżej nie wymienionych,

udział własny w szkodzie jest zniesiony do 0 PLN w przypadku wykupienia Ubezpieczenia na wypadek szkody, lecz w przypadku szkody spowodowanej prędkością powyżej 30km/h obowiązującą na danym terenie oraz w przypadku użytkowania przedmiotu najmu niezgodnie z jego przeznaczeniem najemca zawsze obciążony jest pełnym kosztem naprawy.

k/ opłata za każdorazowe udostępnienie danych dot. umowy upoważnionym organom (policja, prokuratura itp.) –150 PLN,

l/ dodatkowo w wymienionych wyżej przypadkach, wymagających postoju pojazdu w autoryzowanym serwisie podczas naprawy –koszt dobowy z umowy za każdą dobę przestoju pojazdu, (klauzula nie ma zastosowania w przypadku dokupienia pełnego ubezpieczenia, opcji dodatkowej na wypadek szkody)

m/ nadmierna eksploatacja opon, (w tym spalenie bieżnika) – koszt nowych opon,

n/ utrata gwarancji z winy najemcy – 5000 PLN

o/ wyjazd za granicę bez pozwolenia wynajmującego – 1000 PLN

p/ porzucenie samochodu – 5000 PLN

r/ udostępnienie pojazdu osobom trzecim bez zezwolenia wynajmującego – 2000 PLN

s/ przekroczenie limitu km w segmencie A, B, C opłata za każdy dodatkowy km w wysokości 0,40 PLN, w pozostałych segmentach 0,55 PLN

 

Inne.

5.1. Poza przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym niniejsza umowa wygasa każdorazowo z dniem, w którym jakakolwiek należność powinna być zaksięgowana na koncie Wynajmującego a nie została na tym koncie zaksięgowana.

5.2. W sprawach nie unormowanych treścią niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

5.3. W przypadku braku zwrotu pojazdu po wygaśnięciu umowy Najemca wyraża zgodę na przejęcie przedmiotu najmu na jego koszt przez wyspecjalizowane firmy, także na terenie posesji, której jest właścicielem.

5.4. Sądem właściwym do rozstrzygania jakiegokolwiek sporu, wynikającego z niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

5.5. Umowa wraz z załącznikami sporządzona została w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Scroll to Top